ประวัติวันเข้าพรรษา

วัน เข้าพรรษา

            การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ  ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติ  หมายถึงการอธิฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่าง ๆ  เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ๆ ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือ  แรม  1  ค่ำ  เดือน  8  ถึง  ขึ้น  15  ค่ำเดือน  11  ของทุกปี

            ดังนั้น  วันเข้าพรรษา  หมายถึง  วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดด คุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่นตลอด  3  เดือนในฤดูฝน

วันเข้าพรรษามีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนและเป็นวันสำคัญของพระ พุทธศาสนาด้วยเหตุผลดังนี้

            1.  พระภิกษุจะหยุดจาริกไปยังสถานที่อื่น ๆ  แต่จะเข้าพักอยู่ประจำในวัดแห่งเดียวตามบัญญัติ

            2.  การที่พระภิกษุอยู่ประจำที่นาน ๆ  ย่อมมีโอกาสได้สงเคราะห์กุลบุตรที่ประสงค์จะอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และสงเคราะห์พุทธบริษัททั่วไป

            3.  เป็นเทศกาลที่พุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความชั่วต่าง ๆ  เช่น  การดื่มสุรา  สิ่งเสพติด  และการเที่ยวเตร่เฮฮา  เป็นต้น

            4.  นอกจากเป็นเทศกาลที่พุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความชั่วต่าง ๆแล้ว

            ในช่วงเวลาพรรษา  พุทธศาสนิกชนทั่วไปจะบำเพ็ญทาน  รักษาศีลฟังธรรมและเจริญภาวนามากขึ้น

ประวัติความเป็นมา

            เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงประทับอยู่  ณ  วัดเวฬุวัน  เมืองราชคฤห์  แคว้นมคธ  มีเหตุการณ์เกิดขึ้น  คือพวกชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพากันกล่าวตำหนิพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่า  ช่างไม่รู้จักกาลเวลาเสียเลย  พากันจาริกไปเรื่อย ๆ  ไม่หยุดยั้งแม้ระหว่างฤดูฝนบางครั้ง  ก็ไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาเสียหาย  ขณะที่พวกนักบวชในศาสนาอื่น แลฝูงนกยังหยุดพักผ่อน ไม่ท่องเที่ยวไปในฤดูฝนเช่นนี้

            เรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าในกาลต่อมา  พระองค์จึงทรงรับสั่งให้พระสงฆ์ประชุมพร้อมกันตรัสถามจนได้ความเป็นจริงแล้ว จึงทรงบัญญัติเรื่องการเข้าพรรษาไว้ว่า

            “อนุชานามิ  ภิกขะเว  วัสสัง  อุปะคันตุง”

            แปลว่า  “ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให้พวกเธออยู่จำพรรษา”

            วันเข้าพรรษา  โดยทั่วไปกำหนดในวันแรม  1  ค่ำ  เดือน  8  เรียกว่า  วันเข้าพรรษาแรก  (ปุริมพรรษา)  ถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาส  มีเดือน  8  สองหน  ก็เลื่อนไปเข้าพรรษา  ในวันแรม  1  ค่ำ  เดือน  8  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าพรรษาได้  ก็เลื่อนเข้าพรรษาในแรม  1  ค่ำ  เดือน  9  ก็ได้  ไม่สิ้นสุดเอาวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12  เรียกว่า  วันเข้าพรรษาหลัง  (ปัจฉิมพรรษา)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s