การถือปฏิบัติวันเข้าพรรษาในประเทศไทย

          การถือปฏิบัติวันเข้าพรรษาในประเทศไทย

      

       สมัยก่อน  ประชาชนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  จะเริ่มทำไร่   ทำนาปักดำข้าวกล้าก่อนพรรษากาล  พอพระสงฆ์เข้าพรรษา  ก็จะเสร็จงานในไร่นา  ย่อมมีเวลาว่างมาก  ประกอบกับการคมนาคมไปมาระหว่างสถานที่ต่าง ๆ  ก็ไม่ค่อยสะดวก  เนื่องจากฝนตกชุกและน้ำขึ้นเจิ่งนองเต็มแม่น้ำ  ลำคลองทั่วไป  ชาวบ้านจึงถือโอกาสเข้าวัดถวายทานรักษาศีลฟังธรรมและเจริญภาวนาเพิ่มพูนบุญกุศลกันมากขึ้น

            เมื่อถึงวันเข้าพรรษา  พุทธศาสนิกชนก็จะพากันหาอาหารทั้งคาวหวาน  ผลไม้และเครื่องอุปโภคที่จำเป็นแก่สมณะนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์วัดใกล้บ้านตน  พระภิกษุสงฆ์ก็แนะนำสั่งสอนให้เกิดศรัทธาในการปฏิบัติ  ตามหลักฐานศีลและภาวนาและความไม่ประมาทในการประกอบคุณความดีอื่น ๆ

            ตามประวัติศาสตร์  พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เริ่มบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็ราชธานี  ดังข้อความในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่า  “พ่อขุนราม  คำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า  ทั้งท่วยปั่วท่วยนาง  ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลาย  ทั้งหญิง   ทั้งชายฝูงท่วยมีศรัทธาในพุทธศาสน์  มักทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน”

          นอกจากการรักษาศีลแล้วพุทธศาสนิกชนไทยในสมัยสุโขทัยนั้นยังได้บำเพ็ญกุศลอื่น ๆ  ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือนางนพมาศพอสรุปได้ ดังนี้

            เมื่อถึงเดือน  8  ก็มีพระราชพิธีอาษาฒมาส(อ่านว่าอา-สาด-ทะ-มาด) พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปจะได้เข้าจำพรรษาในพระอารามต่าง ๆ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้จัดแจงเสนาสนะ(อ่านว่า เส-นา-สะ-นะ)ถวายพร้อมทั้งบริขารอันควรแก่สมณะบริโภค  เช่น  เตียง  ตั่ง  เสื่อสาด  ผ้าจำนำพรรษา  อาหารคาวหวาน  ยารักษาโรค  และธูปเทียนจำนำพรรษา  เพื่อบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร  แม้ชาวเมืองสุโขทัย  ก็บำเพ็ญกุศลเช่นนี้ในวัดประจำตระกูลของตน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s